Construction Services s.r.o.
Do you speak English?

Inžiniering a projektový manažment

Inžiniering a projektový manažment

Predprojektová príprava výstavby priemyselných, administratívnych a bytových stavieb, pozostávajúca z vypracovania štúdie, projektovej dokumentácie, štúdie dopadu na životné prostredie, zastrešenie územného konania, stavebné konania i kolaudácie.

Prípravná činnosť

 • vypracovanie harmonogramu všetkých činností potrebných k príprave a realizácii projektu
 • priebežné sledovanie všetkých činností účastníkov projektu, zabezpečenie ich informovanosti
 • právny manažment
 • evidencia a riadenie zmien prípravy projektu
 • príprava, riadenie a koordinácia rozpočtu a nákladov

Zabezpečenie činnosti generálneho projektanta

 • spracovanie štúdie ako podkladu pre investičný zámer
 • zabezpečenie spracovania štúdie dopadov na životné prostredie
 • projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 • projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
 • realizačná projektová dokumentácia
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia zabezpečenie inžiniersko-geologického prieskumu
 • zabezpečenie radónového prieskumu
 • zabezpečenie archeologického prieskumu
 • zabezpečenie potrebných geodetických zameraní

Inžinierska činnosť

 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri územnom konaní
 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní
 • zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva)
 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri kolaudačnom konaní

Projektmanažment stavby

 • príprava a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby
 • kontrola prevádzania výstavby diela v súlade s vydaným stavebným povolením, harmonogramom výstavby, podmienkami ustanovenými v zmluve o dielo a rozpočtom stavby
 • účasť na kontrolných dňoch a ich riadenie, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh
 • riadenie zmien projektovej dokumentácie v procese výstavby
 • dohľad nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
 • kontrola zabezpečenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, resp. vyjadrení dotknutých inštitúcií a orgánov k stavebnému povoleniu

Aktuality

Archív aktualít » 2015-09-06 Kancelárie našej spoločnosti boli presťahované do budovy Westend Tower

Prevádzka našej spoločnosti bola presťahovaná do nových priestorov na adrese:

Westend Tower
3. poschodie
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
 
2013-03-20 Zavedenie systému manažérstva kvality

S ohľadom na snahu o trvalé sledovanie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bol v spoločnosti Construction Services zavedený systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Kontakt

Kompletné kontaktné informácie »

Construction Services s.r.o.

Sídlo: Na Kracinách 2

900 33 Marianka
 
Tel.: +421 2 2086 2274